acil-servis3.jpeg

ACİL SERVİS DERNEĞİ

ACİL SERVİS DERNEĞİ OLARAK PLANLANAN ÇALIŞMALAR

1.Tıp eğitiminin standartlarını oluşturmak ve bunları en yüksek seviyeye çıkarmaya çalışılacak.

2.Hekimlerini, uzmanlık ve mezuniyet sonrası eğitimine teşvik edilecek ve eğitimin standartlarını belirlenecek,

3.Tüm hekimlerin ve tıp öğrencilerinin temel acil tıp konularında eğitim almalarını teşvik edilecek ve eğitimin standartlarını belirlenecek,

4.Acil sağlık hizmetlerinin sosyal ve ekonomik yönlerini değerlendirilecek,

5.Halkı acil tıp hizmetleri konusunda bilinçlendirilecek (poster, seminer, broşür, radyo, gazete, dergi, televizyon vs.),

6.Acil tıp ile ilgili yapılacak temel ve klinik araştırmalar teşvik edilip, desteklenecek,

7.Hekimlerin hem kamuda hem de özel olarak çalışabilmeleri teşvik edilecek,

8.Hekimlerinin hem akademik kuruluşlarda hem de bilimsel/tıbbi kuruluşlarda temsil edilmeleri teşvik edilecek,

9.Acil sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda kaliteli acil sağlık hizmetleri ve hasta nakli standartlarını belirleyip aralarındaki koordinasyonun sağlanması teşvik edilecek,

10.Acil tıp hizmetlerinde 'toplam kalite' felsefesini tüm sağlık ekibine anlatılarak eğitilmeleri teşvik edilecek,

11.Acil servislerde çalışan hekimlerin ve personelin tıbbi bilgisini geliştirmek için sürekli eğitim programlarının uygulanmasına katkıda sağlanacak,

12.Hekimlerinin eğitim ve tecrübe ile kazandıkları becerileri uygulayabilecekleri ortamın sağlanması teşvik edilecek.

13.Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapılacak,

14.Ülkemizde bulunan Doktorlar ve diğer hastane öncesi acil bakımda çalışanlar arasında işbirliği yaparak doktorların asistanlığı süresince, hastane öncesi acil bakımın gelişmesini ve daha verimli çalışmasını sağlamak için hizmet içi kurs, seminer, sempozyum ve kongreler düzenlenecek.

15.Halkı ilk yardım konusunda bilinçlendirilecek bunun için kurslar, seminerler ve eğitim toplantıları düzenlenecek ve sertifikalı eğitimler verilecek,

16.Gerekli izin alındıktan sonra, yurt dışında bu alanda çalışanlar ve benzer derneklerle bilimsel anlamda ilişkiler kurulacak, bilgi alışverişinde bulunacak,

17.Maddi şartlar elverdiği ölçüde, maddi sıkıntı içinde olan tıp fakültesi ve diğer sağlık bölümü okuyan öğrencilere burs verilecek,

18.Acil Tıp konusunda bilgi düzeyini arttırmak ve standart sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında konferanslar, kurslar ve sempozyumlar düzenecek,

19.Hastane öncesi acil bakım hakkında yapılan yurt içi ve yurt dışı bilimsel çalışmaları tanıtmak amacıyla bilimsel içerikli süreli ve süresiz yayınlar yapılacak,

20. Doktorların, Diş Hekimlerinin, Tıp Fakültesi Öğrencilerinin, Hemşirelerin, Paramediklerin, Acil Tıp Teknisyenlerinin, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri Bölümü Öğrenci ve Mezunlarının, Acil Tıp Teknikerlerinin, Anestezi Teknikeriliği Bölümü Öğrenci ve Mezunlarının , Radyoloji Teknikerliği Bölümü Öğrenci ve Mezunlarının, Tıbbi Laboratuar Teknikleri Bölümü Öğrenci ve Mezunlarının, Optisyenlik Bölümü Öğrenci ve Mezunlarının ,  Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Öğrenci ve Mezunlarının, Tıbbi Görüntüleme Tekniklerinin, Odyometri Bölümü Öğrenci ve Mezunlarının, Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Öğrenci ve Mezunlarının,  Diyaliz Bölümü Öğrenci ve Mezunlarının, Elektronörofizyoloji Bölümü Öğrenci ve Mezunlarının, Çevre Sağlığı Bölümü Öğrenci ve Mezunlarının, Patoloji Laboratuar Teknikleri Bölümü Öğrenci ve Mezunlarının, Otopsi Yardımcılığı Bölümü Öğrenci ve Mezunlarının, Perfüzyon Teknikleri Bölümü Öğrenci ve Mezunlarının, Fizyoterapi Bölümü Öğrenci ve Mezunlarının, Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü Öğrenci ve Mezunlarının, gelişimini ve mezuniyet sonrası eğitimin standartları belirlenecek,

 

21.Yönetim kurulu kararı ile gerektiğinde sosyal, kültürel, eğitsel, mesleki ve diğer konularda yönetim kurulu sorumluluğu altında sürekli veya geçici komisyonlar kurulacak, bunların çalışmaları yönerge ile belirlenecek, 

 

22.Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlenecek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmaları sağlanacak,

 

23.Yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş çalışma koşullarının sağlanması için çalışmalar yapılacak; Hastane öncesi acil tıp hizmetlerinin mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde iyileştirilmesi ve modernizasyonu için çalışmalar yapılacak,

 

24.Derneğin amaçları ve mevcut koşullarıyla sınırlı olarak yönetim kurulu kararıyla dernek üyelerinin yurt dışında hastane ve hastane öncesi acil bakım alanında eğitsel-bilimsel anlamda düzenlenen çalışma programlarına katılmaları sağlanamak için maddi destek sağlanacak,

 

25.Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek ve mali sorunlara katkıda bulunabilmek amacıyla çeşitli konserler, eğlenceler, temsiller, yemekler ve piyangolar düzenlenecek, sergiler açılacak.

 

26.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütülecek,

 

27.Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açılacak,

 

28.Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınlar temin edilecek, dokümantasyon merkezi oluşturulacak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkartılacak.